Privacyverklaring

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

De MilieuKlachtenCentrale verwerkt persoonsgegevens doordat u een melding of klacht bij ons indient over de leefomgeving en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters, tussenvoegsel en achternaam;
 • Aanspreektitel
 • Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats;
 • Gemeente;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail.

Het is ook mogelijk uw melding of klacht anoniem bij ons in te dienen.

2. Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

De MilieuKlachtenCentrale verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

3. Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Om je klacht of je reactie op een klacht te verwerken.
 • Om je te kunnen informeren over de stand zaken van je klacht.
 • Om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen.
 • Om statistische gegevens op te bouwen van de binnengekomen klachten.
 • Ook kan het zijn dat de MilieuKlachtenCentrale of de desbetreffende Omgevingsdienst uw persoonsgegevens doorstuurt naar een overheidsinstantie die niet aangesloten is bij www.milieuklachtencentrale.nl. Dit doen wij, zodat u niet zelf opnieuw uw melding of klacht hoeft te doen bij deze overheidsinstantie.

4. Bewaartermijn

De MilieuKlachtenCentrale zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De persoonsgegevens worden in het vijfde jaar na het jaar van melding vernietigd.

5. Delen met derden

De MilieuKlachtenCentrale verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor het kunnen leveren van onze diensten aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken treffen wij organisatorische en technische maatregelen om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

6. Beveiliging

De MilieuKlachtenCentrale neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelenzijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd inde Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

7. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek doen tot het laten aanpassen van uw persoonsgegeven door een afspraak te maken om langs te komen, schrijven of te mailen. Onze contactgegevens vindt u op de website. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

8. Cookies

De MilieuKlachtenCentrale gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Contactgegevens

Als u vragen heeft over het gebruik vanuw persoonsgegevens door de MilieuKlachtenCentrale, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via info@omwb.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.